Механик - извършване на предпътен преглед в транспортно предприятие

Предлагаме дистанционна форма на обучение.

Курсове са за част от професия или пълен курс, както и организиране и провеждане на Държавен изпит за лица които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по професията на основание чл. 40 от ЗПОО по следните професиии и специалности:

1. Професия “Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080,

1.1. Специалност “Механизация на селското стопанство”, код 6210801, втора степен на професионална квалификация.

2. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020,

2.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250201, втора степен на професионална квалификация,

2.2. Специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация.

Списък на професиите, които трябва да са завършили лицата, които могат да заемат длъжността:

А. Висше образование с образователна степен „магистър“ или „бакалавър“

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобилен транспорт, трактори и кари.
 3. Автомобилна техника.
 4. Автомобилен транспорт.
 5. Селскостопански машини.
 6. Транспортна техника и технологии.
 7. Ремонт и експлоатация на автотранспорт-на техника.
 8. Автомобилен и мотоциклетен спорт.
 9. Технология и управление на транспорта.

Б. Висше образование с образователна степен „специалист“

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобили.
 3. Механизация на селското стопанство.
 4. Технология и организация на автотранс-портна техника.
 5. Ремонт и експлоатация на автотранс-портна техника.
 6. Технология и управление на транспорта.
 7. Учител по практика – инструктор за обучение на водачи на МПС.

В. Средно техническо образование

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобили и кари.
 3. Автомобилна електротехника.
 4. Управление на транспортно предприя-тие:
 • в автомобилния транспорт;
 • в градския транспорт.
 1. Технология и организация на авто-транспортна техника.
 2. Ремонт и експлоатация на автотранс-портна техника.
 3. Механизация на селското стопанство.

Г. Зашършили ВВУ.

С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква „А“, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомобилисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 години.

Д. Средно специално образование

 1. Монтьор на автомобили и водач на МПС, категории „С“ или „В“.
 2. Монтьор на кари и водач на МПС, категории „Т“ или „С“.
 3. Автокаросерист и водач на МПС, категории „В“ или „С“.
 4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС, категории „Т“ или „С“,или „В“.
 5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС, категории „В“ или „С“.
 6. Монтьор-водач на тролейбус.
 7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса.
 8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС, категории „С“ или „Т“.

Какво трябва да се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и какви проверки включва:

1. Техническото състояние на:

 • достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;
 • гумите и колелата;
 • други достъпни възли и агрегати от ходовата част;

2. Изправността на:

 • работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;
 • спирачната уредба за паркиране;
 • осветлението и отоплението;
 • осветителната и звуковата сигнална уредба;
 • вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;
 • огледалата за обратно виждане;

3. Функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;

4. Теч на експлоатационни течности и/или на гориво;

5. Наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

(9) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 23.02.2012 г.) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 6 се установят една или повече неизправности или липса на елементи от оборудването по ал. 8, т. 5 и/или някой от документите по ал. 6, не се допуска за извършване на превоз на пътници или товари с превозното средство.

(10) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2011 г., в сила от 23.02.2012 г.) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 28б.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността МЕХАНИК НА МПС

Клас по НКП: квалифицирани производствени работници

Код по НКП: 7231

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Следи за техническото състояние, комплектността и външния вид на превозните и транспортните средства и съответствието им с установените нормативни изисквания.
 2. Удостоверява готовността и доброто психофизическо състояние на водачите на МПС.
 3. Следи излизането на автомобилите на работа и изпълнението на графика от водачите на МПС за работа.
 4. Инструктира водачите по безопасността на движение и правилната експлоатация на автомобилите и заверява пътните им листове.
 5. Проверява техническото състояние на автомобилите след работа, определя необходимостта от ремонт.
 6. Регистрира повредите при автопроизшествия и изяснява причините за тях.
 7. Упражнява контрол за качеството на техническото обслужване на МПС.
 8. Предава и приема МПС за обслужване и ремонт и контролира спазването на технологичните режими във всички фази на обслужването и ремонта.
 9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Отговаря за техническото състояние на автомобилите и другите транспортни средства.
 2. Носи отговорност за настъпили вреди и автопроизшествия поради некачествен ремонт.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. Длъжността е пряко подчинена на началника на отдел "Ад-министративно-стопански".
 2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с шофьорите и монтьорите.
 3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на извършване на ремонти на автомобилите.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

 • устройството, принципите на действия и техническите изисквания за експлоатация на МПС;
 • реда и изискванията за определяне на разхода на гориво и резервни части;
 • нормативните изисквания на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му;
 • компютърните и други автоматизирани системи за извършване на диагностика на МПС.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование: средно по двигатели с вътрешно горене.
 2. Друга квалификация: свидетелство за правоуправление, категория най-малко "С".
 3. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Платформата за дистанционно обучение е с адрес:

http://rulan.e-kursove.com/login/index.php

ЗА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА:

Вероника Стоянова  мобилен телефон  0882 601 681  e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

В момента има 12 посетителя в сайта

Самоподготовка

За контакти

Jooble -работа за шофьори