togel singapore Candy Bonanza starlight princess 1000 RTP Live togel macau garansi kekalahan togel macau slot bet 100 https://fullrangemfb.com/wp-includes/togel-sgp/ togel singapore https://www.sancarlosbarandgrill.com/ sbobet88
0.00 лв.
BulgarianEnglish

Курс Растителна защита 30 часа

КУРС "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" 30 ЧАСА - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ВЪПРОСИ МОЖЕТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ НА ТЕЛЕФОН 0885135588

На кого е нужен курса?

С новият Закон за защита на растенията всяко лице, което борави с продукти за растителна защита в рамките на професионалната си дейност, трябва да притежава СЕРТИФИКАТ.
След приключване на обучението при нас, ще получите- Удостоверение за професионално обучение /Образец на МОН 3-37/. за придобиване на част от професията “Фермер”; специалност „Земеделец“, специализация „Работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” .
За Вас ще остане само да посетите съответната ОДБХ по постоянния си адрес, да подадете заявление по образец, като приложите полученото от нас удостоверение и да се сдобиете със „СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”

rastitelna-zashtita-600x400

Полезни видео репортажи от Agro TV на тема растителна защитаКурсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:
• Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
• Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
• Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
• Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
• Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Какво ще се случи, ако нямате сертификат, но използвате продукти за растителна защита?

Ако поради една или друга причина не сте минали това обучение, за да получите документ подлежите на сериозна глоба. Който използва тези продукти без да има сертификат по чл. 83, се наказва с парична санкция от 400 до 1400 лв.. Ако сте фирма и проверяващите констатират това нарушение, ще ви бъде наложена санкция от 800 до 2600 лв. За търговците и дистрибуторите, които си позволяват да продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв. От 2000 до 5000 лв. е глобата за юридически лица и ЕТ, които извършват биологични проби на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежават сертификат по чл. 83.

1. Действащото законодателство относно продуктите за растителна защита и тяхната употреба.
Наличие и рискове от незаконни (фалшиви) продукти за растителна защита и методи за тяхното откриване.

2. Опасностите и рисковете, свързани с продуктите за растителна защита, както и методите за тяхното идентифициране и контрол.

3. Познания за основните принципи на интегрирано управление на вредителите, на растителните култури, принципите на биологичното земеделие, биологични методи за контрол на вредителите, информация относно общите и специфичните принципи за определени култури.

4. Разработване и въвеждане на сравнителна оценка за подпомагане на професионалните потребители при избор на най-подходящия продукт за растителна защита между всички разрешени за определен вредител, който продукт трябва да е с минимални странични ефекти за здравето на хората, неприцелните организми и околната среда. Ползване на консултантски услуги.

5. Познаване на мерките, необходими за ограничаване на рисковете за хора, неприцелни организми и околната среда: безопасни практики на работа при съхранение, използване и смесване на продукти за растителна защита, както и за обезвреждане на празни опаковки, други замърсени материали и неизползвани количества от продукти за растителна защита (включително работни разтвори/резервоарни смеси); препоръки към операторите за използване на лични предпазни средства.

6. Подходите, основани на риска, които вземат предвид местните променливи характеристики на добива на вода, като климат, почви, видове култури и релеф.

7. Точно спазване на процедурите за подготовка за работа на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита, включително калибрирането му, както и за експлоатацията му с оглед осигуряване на минимални рискове за използващия го, за други хора, за неприцелни организми, за биологичното разнообразие и за околната среда.

8. Най-добри практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита.

9. Използване на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита и неговата поддръжка съобразно изискванията, прилагане на специфичните техники за пръскане (например пръскане с малки обеми и дюзи за ограничено отнасяне), както и целите на техническата проверка на използваните пръскачки и начините за подобряване качеството на пръскането. Познаване на специфичните рискове, свързани с използването на оборудване за ръчно прилагане на продукти за растителна защита или гръбни пръскачки, и съответните мерки за управление на риска.

10. Извършване на необходимите спешни действия за защита на здравето на хората, на околната среда, включително водните ресурси, при случайно изтичане и замърсяване с продукти за растителна защита и при екстремни климатични условия.

11. Специалните изисквания по отношение на използването на продукти за растителна защита на територията на Националната екологична мрежа и други територии със специален статут, установени съгласно действащото законодателство.

12. Подаване на информация за всички инциденти, свързани с продукти за растителна защита или предполагаеми такива, от всички видове здравни заведения.

13. Събиране и съхраняване на данни за всяка употреба на продукти за растителна защита съгласно Закона за защита на растенията.

Обучението завършва с изпит. При успешно завършване на обучението и успешно полагане на изпита, ще си получите на посочен от Вас адрес:
Удостоверение за професионално обучение /Образец на МОН 3-37/. за придобиване на част от професията “Фермер”; специалност „Земеделец“, специализация „Работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” и фактурата за направеното плащане.

За Вас ще остане само да посетите съответната ОДБХ по постоянния си адрес, да подадете заявление по образец, като приложите полученото от нас удостоверение и да се сдобиете със „СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”

Попълнете контактната форма за онлайн записване и ще получите за три дни персонален достъп до нашата web-базирана платформа с потребителско име и парола достъпни само за Вас за да разгледате основните модули към нашият курс.
Ако решите, че ще Ви бъдем полезни при заплащане от Ваша страна, достъпът Ви ще остане активен за още 3 месеца.
Това ще Ви даде възможност да учите и да се справите максимално добре на изпита, с който приключва Вашето обучение.

1. Прочетете внимателно първият ресурс на курса – „УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ“. Цялата информация за конкретния курс, връзка с преподавател, администратор, необходими документи и пр. и описана там. Ако имате допълнителни въпроси, можете да ги уточните и с нашият администратор; 2. Прочетете внимателно всички лекции на теоретичния курс.
3. Изпълнявайте всички задачи на програмата за обучение добросъвестно и без външна помощ .
4. За да решите теста с максимално верни отговори поработете с теста за упражнение.
5. Ако имате някакви въпроси, консултирайте се с учителя по електронна поща.
6. Практическата част от изпита ще бъде базирана въз основа на наученото от Вас и приложеното на практика в нашата учебна практическа база.

• имате гаранция за успешно полагане на теоретичен практически изпит пред наш преподавател
Основното ни предимство е качеството на образованието, което се основава на богат опит в преподаването, постоянна комуникация с курсисти. Имате 24 часов достъп до нашата web-базирана платформа, достъпна през таблет, компютър, телефон, така Ви предоставяме възможнос да се възползвате максимално от учебното ни съдържание за да обогатите познанията си и да се справите максимално доре с теоретичния и практически изпит. Придобитите знания ще ви позволят да прилагате наученото в ежедневната Ви практика (работейки във Вашето стопанство).

• ниска цена
• значително спестяване на времето Ви
• без допълнителни разходи
Колегите ни предлагащи курсове с присъствена форма на обучение – се нуждаят от вашите пари – за наемане на помещения, за заплащане на учители, за реклама на собствените си услуги. При нас тези допълнителни разходи ги няма и това ни позволява да поддържаме цените минимални. Нашият онлайн курс „Растителна защита“ е достъпен за всеки, който иска да учи. След приключване на обучението при нас, ще Ви бъдат изпратени на посочен от Вас адрес: – Удостоверение за професионално обучение /Образец на МОН 3-37/. за придобиване на част от професията “Фермер”; специалност „Земеделец“, специализация „Работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” и фактурата за направеното плащане.
За Вас ще остане само да посетите съответната ОДБХ по постоянния си адрес, да подадете заявление по образец, като приложите Полученото от нас удостоверение и да се сдобиете със „СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”

• имате възможност да се подготвяте в удобно за Вас време
• плавен учебен процес
• не е необходимо да чакате да се събере група за да се обяви начало на обучението
Не сте зависими от никого. Обучавате се сам или се възползвате от възможността за консултация с наш преподавател. За да добиете представа за нашия теоретичен курс ще получите тридневен безплатен достъп. Чрез него ще можете да се запознаете с модулите и темите в конкретният курс. След като се регистрирате и платите за обучение, имате право на консултации с преподавател, можете да положите изпит, като след успешното му приключване ще получите и „Удостоверение за професионално обучение“ обр. 3-37 на МОН.

• учене, а не имитация
• стриктно изпълнение на задълженията
• винаги надеждна информация
Ние винаги действаме открито. След като разгледахте нашата система за обучение черз предоставен тридневен безплатен достъп, Вие самостоятелно ще решите дали да платите за пълния курс и да продължите с уроците.

Социални мрежи
distancionno-obuchenie
май 2024
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Офис София
Бул. „Гоце Делчев“ № 100
0885135588

Офис Русе
Бул. „Цар Освободител“ № 84
0882541007