togel singapore Candy Bonanza starlight princess 1000 RTP Live togel macau garansi kekalahan slot 88 togel macau slot bet 100 https://fullrangemfb.com/wp-includes/togel-sgp/ togel singapore https://www.sancarlosbarandgrill.com/ sbobet88
0.00 лв.
BulgarianEnglish

Политика на поверителност

Политика на поверителност

 1. Въведение
  Рулан ООД събира и обработва лични данни в съответствие с действащите разпоредби за защита на личните данни и предприема всички необходими действия за осигуряване на съответствие със законовите и нормативни изисквания.
  Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се прилага към обработването на личните данни на физически лица в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
  Рулан ООД спазва следните принципи, свързани с обработването на лични данни:
  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните
  • ограничение на целите – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели
  • свеждане на данните до минимум – личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват
  • точност – личните данни се поддържат в bocoran rtp live актуален вид, като се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни данни, предвид целите на обработването им
  • ограничение на съхранението – личните данни се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимия за целите на обработването
  • цялостност и поверителност – личните данни се обработват по начин, гарантиращ подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неправомерно или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
 2. Определения
  За целите на настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се прилагат определенията, така както са дефинирани в чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, включително:
  „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде smkn 5 madiun идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
  „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
  „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
  „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
  „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 3. Администратор на личните данни
  Рулан ООД (Дружеството,Рулан) е регистрирано с ЕИК 117508171, седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Цар Калоян №14.
  За контакт: Румен Христов
  гр. Русе 7000, бул. Цар Освободител 82
  тел.: 082/ 87 10 90; 0887 36 71 33
  За допълнителни въпроси във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 и с вашите права:
  имейл: office@rulan.eu
 4. Видове лични данни и правно основание за обработването им
  Рулан събира лични данни, като информира субектите по ясен начин на какво основание събира тези данни, чрез предоставяне на отделно уведомление за поверителност.
  Дружеството събира, съхранява и използва следните категории лични данни:
  • Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
  • Дата на раждане, ЕГН;
  • Номер и дата на издаване на лична карта;
  • Информация за здравословно състояние/мед.свидетелство/;
  • Документ за завършено образование;
  • Снимки;

Обработването на лични данни е законосъобразно, ако:
• субектът е дал съгласие за една или повече конкретни цели. Субектът на данни може да оттегли съгласието си по всяко време
• обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството
• обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор
• обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството, без да засяга интересите или основните права и свободи на субекта на данните. Рулан уведомява субектите на данни за наличието на такъв легитимен интерес посредством уведомлението за поверителност, свързано с конкретното обработване.

 1. Цели на обработването
  Рулан обработва лични данни за конкретните цели, за които са събрани. Такива цели са издаване на документи свързани с удостоверяване на преминатото обучение за определения вид професионална квалификация, сключване и изпълнение на договори, изпълнение на заявки за продукти или услуги и други подобни.
  Дружеството уведомява субектите на данни за целите посредством уведомлението за поверителност, свързано с конкретното обработване.
  Рулан ще използва Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направи разумна преценка, че трябва да ги използва и по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако Дружеството използва Вашите лични данни за друга цел, ще бъдете уведомени и ще Ви бъде
 2. Срок за съхранение на личните данни
  Рулан съхранява личните данни до изпълнение на целите на обработването или в законоустановените срокове.
  Сроковете на съхранение са посочени в уведомленията за поверителност, свързани с конкретното обработване.
  За да определи подходящия период на съхранение, Рулан вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.
 3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
  Рулан може да разкрива лични данни на субекти, в зависимост от целите на обработването, на следните категории получатели:
  • държавни органи, институции и лица, на които Дружеството е длъжно да предостави лични данни по силата на приложимите нормативни изисквания на местното законодателство
  • юридически лица, които по силата на договор предоставят на Рулан услуги във връзка с водене на счетоводна отчетност, правна защита и други по приложимото законодателство
  • транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител, оборудване и др. подобни
  • банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас
  • упълномощени служители на Дружеството
  За нуждите на търговската дейност, Рулан може да разкрива само лични данни на субекти, които са служители на Дружеството, на юридически лица по силата на договор.
  Рулан разкрива лични данни на трето лице – обработващ, само ако то предоставя достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ако осигурява защита на правата на субектите на данни.
  Рулан не извършва трансфери на лични данни към трети държави или международни организации.
 4. Използване на уеб сайт https://rulan.eu/

Рулан поддържа интернет страница, за да популяризира предлаганите продукти и услуги. Информацията, която потребителите предоставят при посещение на уеб сайта, се използва за отговор на запитвания и въпроси, за връзка с потребителите, за изпращане на поискана информация, за получаване на поръчки, за анализ и подобряване на потребителската удовлетвореност, за подобряване на съдържанието на уеб сайта, за маркетингови цели и др.

Форми за контакт и обратна връзка

Личните данни, които посетителите на уеб сайта попълват във формите за контакт, се получават в електронната поща на Дружеството от упълномощените служители, отговорни за обработването им.
Формите за контакт и обратна връзка съдържат информация за минимално необходимите данни, които потребителите трябва да предоставят. Това могат да бъдат име, електронна поща, телефон за връзка. Тези данни се обработват единствено за целите на конкретното запитване, предложение или обратна връзка.
Личните данни, които потребителите предоставят чрез контактните форми в уеб сайта:
• не се предоставят на трети лица
• не се използват за профилиране
• не се използват за директен маркетинг
• не се използват за изпращане на нежелани съобщения (спам)
• не се използват по други начини без изрично писмено съгласие от страна на потребителя, освен в случаите, предвидени от закона, или съдебно решение
• се съхраняват в сроковете, необходими за предприемане на необходимите действия и за последващ анализ и отчетност
Всяка друга информация, включително електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до Рулан, ще се считат за неповерителни, няма да представляват предмет на настоящата Политика и Дружеството не следва да носи отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

Политика за „бисквитките”.
С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки”(cookies). Какво представляват бисквитките и защо се използват? Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.
Видове бисквитки – Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:
• Системно необходими бисквитки– Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
• Бисквитки за функционалност– Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
• Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама– Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по- добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics. Деактивиране на бисквитки Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.
Линкове – Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми. Тази политика е последно осъвременена през Април 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

 1. Използване на социални медии
  Рулан поддържа страници в социалните мрежи (Facebook, Youtube), за да популяризира предлаганите продукти и услуги. Дружеството не носи каквато и да било отговорност за публикации на тези страници от субекти на данни. Социалните медии имат собствени условия за ползване и поверителност, които техните ползватели следва да познават.
 2. Напомняме, че публикациите в социални медии могат да са свързани с определени рискове, включително за поверителността на личните данни на субекта или на други лица, които той споделя.
 3. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
  Личните данни, които Рулан ООД обработва, не са обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 4. Вашите права

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, субектите на данни имат правата описани по-долу. Рулан се задължава да отговори на всяко искане по тези права в едномесечен срок от получаването му без дължима такса. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което уведомява субекта на данните до един месец от получаване на искането.
Искания по правата на субектите на данни може да отправяте на следния имейл адрес: office@rulan.eu
Когато искания на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, Дружеството може:
• да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
• да откаже да предприеме действия по искането.
Ако Дружеството откаже да предприеме действия по дадено искане, ще информира субекта на данните за причината.
Като субект на данни, които се обработват от Дружеството, Вие имате следните права:
Право на достъп
Можете да поискате информация дали обработваме Ваши лични данни. Можете да поискате достъп до тези данни.
Ние ще Ви предоставим справка за личните данни, които са в процес на обработване, както и целите на обработването. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.
Право на корекции
Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или допълване по всяко време.
Вие сте отговорни за предоставянето на коректни лични данни и да информирате Рулан за всички релевантни промени (пр. промени в адреса или името).
Право на изтриване
Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• сте възразили срещу обработването на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството.
Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.
Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате ограничение на обработването, ако:
• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността им;
• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
• ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• сте възразили срещу обработването на данните в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.
При поискано ограничаване на обработването Рулан ще ви информира преди отмяната му.
Право на преносимост на данни
Можете да поискате от Дружеството да Ви предостави личните данни, които ви засягат и които сте предоставили, в пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите към друг администратор. Това се прилага само, когато:
• обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или е във връзка със сключване и изпълнение на договор, по който сте страна; и
• обработването се извършва по автоматизиран начин.
Право на възражение
Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на:
• изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на Дружеството;
• легитимните интереси на Дружеството или на трета страна.
Рулан ще прекрати обработването, срещу което сте възразили, освен ако не съществуват убедителни законови основания за него или за целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Право да подадете жалба
Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработването на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас на следния имейл адрес: office@rulan.eu
Вие имате право и да подадете жалба до компетентния надзорен орган, отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Социални мрежи
distancionno-obuchenie
юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Офис София
Бул. „Гоце Делчев“ № 100
0885135588

Офис Русе
Бул. „Цар Освободител“ № 84
0882541007