0.00 лв.
BulgarianEnglish

Условия за ползване

Общи условия на учебен център „Рулан” за предоставяне на услугата „организиране и провеждане на професионални курсове”

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Учебен център „Рулан” /изпълнител/ и потребителите на услугата „Организиране и провеждане на професионални курсове” /курсисти/, наричана по-долу „услугата”.

2. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на учебен център „Рулан”, за което Центърът информира потребителите, като публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия, в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила.

3. Учебен Център „Рулан“ осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия на своята интернет страница с адрес: www.rulan.eu

 • ДЕФИНИЦИИ

  „Общи условия“ – означава настоящите Общи условия.

   „Услуги“ – означава услугите предлагани от „РУЛАН“ ООД на сайта www.rulan.eu

„Платформа за обучение“ – означава образователна онлайн система, съдържаща обучителни материали и тестове, използвана от потребителите, за да се обучават.

„Потребител“ – означава лице, ползващо сайта и платформата за обучение.

„Съдържание“ – означава всички данни, графики, текст, картинки или друга цифрова информация, включени в сайта и платформата.

 • АВТОРСКО ПРАВО

  1. Цялото съдържанието в сайта и платформата е предмет на авторско право. „РУЛАН“ ООД е носител на всички права върху сайта, платформата,  съдържанието и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

2. Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити съдържанието на сайта и платформата от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. „РУЛАН“ ООД си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия,

 • УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Курсовете могат да бъдат заплатени по следните начини:

• чрез карта FIBANK – заплащането се осъществява през системата на Fibank.bg.
• чрез банков превод – като преведете сумата от Вашата банкова сметка (с платежно нареждане) или като внесете сумата с вносна бележка.
• С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard.

 •  ЛИЧНИ ДАННИ

  1. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че „Рулан“  ООД и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.

  2. „Рулан“ ООД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчика може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Платформата за обучение; установяване на контакт с Потребителите; статистика на обучаващите се и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика към Потребителите; измерване на ефективността на услугите; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчика може да предоставя тези данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в това число и банкови институции).

  3. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

7. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Платформата за обучение винаги вярна и актуална.

4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Платформата за обучение, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

6. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

7. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

1. Търговско наименование (фирма): „Рулан“ ООД
2. ЕИК: 117508171;
3. Седалище и адрес на управление: гр.Русе, ПК 7000, ул. „Цар Калоян“ № 14;
4. Телефон за контакти: +359 88 73 67 133;
5. Електронна поща: office@rulan.eu
6. Уебсайт: www.rulan.eu ;

Посоченият адрес се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл.47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.


Социални мрежи
distancionno-obuchenie
октомври 2021
П В С Ч П С Н
« май    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Офис София
Бул. “Гоце Делчев” № 100
0885135588

Офис Русе
Бул. “Цар Освободител” № 84
0882541007